اخرین افتتاح گلوگاه در هفته دولت:

افتتاح پست هوایی لمراسک و تیر تاش:

با اعتبار بالغ بر ۳۵ میلیون تومان با حضور درویشی معاون شرکت توزیع برق استان.

 شن ریزی بین مزارع  روستاهای مهدیرجه،قلعه پایان، ولمازو،اوارد،تیرتاش،سراج محله، هشتیکه،لمراسک بااعتبار بالغ بر ۱۰۰میلیون تومان.