نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی برگزار می شود

مسئول بسیج سازندگی سپاه ناحیه گلوگاه گفت: نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی روز جمعه در روستای لمراسک برگزار می شود.


محمد صابر صائب نیا گفت: برای توجیه کشاورزان و افزایش تولید و بهره وری، نشست اقتصاد مقاومتی و تعالی کشاورزی با سخنرانی دکتر بهادری معاون ترویج سازمان جهاد کشاورزی مازندران، روز جمعه ساعت ۱۷:۳۰ در روستای لمراسک برگزار می شود.

وی بیان کرد: کشاورزی به عنوان کهن ترین فعالیت تولیدی، مهمترین فعالیت اقتصادی همه کشورهای جهان از سالیان گذشته تاکنون است و  امروزه نیز بخش کشاورزی در بسیاری از کشورهای درحال توسعه بخش غالب اقتصاد ملی به شمارمی رود، به طوری که رشد و توسعه اقتصادی این کشورها ارتباط بسیار تنگاتنگی با توسعه کلی بخش کشاورزی آنها دارد و به عبارتی دیگر توسعه کشاورزی در چارچوب توسعه ملی کشور مورد بحث قرار می گیرد.