بازرس اداره کل تبلیغات اسلامی استان مازندران از خانه عالم و روحانی مستقر روستای لمراسک بازدید و سرکشی بعمل آورد.