هنرستان دخترانه برادران احمدی زیر نظر آموزش و پرورش گلوگاه قرار دارد. هنرستان به صورت مجتمع می باشد و دانش آموزان شهرستان گلو گاه و روستای اطراف را تحت پوشش دارد.و دارای 159 دانش آموز در مقطع متوسطه هنرستان را شامل می شود ودر پایه سوم رشته های کامپیوتر و حسابداری  و در پایه دوم رشته کامپیوتر ،حسابداری،گرافیک را شامل می شود.و در سال 1386 تاًسیس شده است.

فضای کنونی 


1. 9کلاس آموزشی


2. 3کارگاه


3. 2 اتاق اداری


و در 2 طبقه ساخته شده است.


کل فضای حیاط 5500 متر می باشد و بنای ساختمان در 2 طبقه به مساحت  2350 متر می باشد.