افتتاح پل زیر گذر لمراسک

با احداث این پل تصادفات در این منطقه به دلیل وجود این زیر گذر به صفر رسیده است.